Atributiile dirigintelui înainte de inceperea lucrarilor?

Conform legislatiei in vigoare, inainte de inceperea lucrarilor dirigintele de santier are urmatoarele obligatii :

 • verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 • verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
 • studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 • verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
 • verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
 • verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
 • verifică existența în proiect a programelor de faze determinante și le depune împreună cu proiectanții de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;
 • verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 • preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 • predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
 • verifică existența „Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la IJC/ICB;
 • verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

Construiti responsabil!

Echipa DiriginteSantier.com

Share, daca ti-a placut :)